12/10/2014

Ósmy cud świata, czyli wielka armia żołnierzy z terakoty - Terracotta Army in Xi'an

Terakotowa Armia ( pinyin: bīngmǎ yǒng; dosł. „Figury grobowe żołnierzy i koni”) – armia 7500 figur naturalnej wielkości, wykonanych z terakoty (wypalonej gliny), przedstawiających żołnierzy, oficerów i konie. Armia znajduje się w grobowcu pierwszego chińskiego cesarza Qin Shi, w odległości 1,5 km na wschód od jego sarkofagu, na terenie dzisiejszej prowincji Shaanxi.


Terracotta Army (pinyin: bīngmǎ yǒng, literally. "Funerary figures of soldiers and horses") - an army of 7500 life-size figures, made of terracotta (fired clay), depicting soldiers, officers and horses. The Army is in the tomb of China's first emperor Qin Shi, near to east part of the sarcophagus, in which is now the province of Shaanxi.W trakcie pogrzebu cesarza w 210 p.n.e. cała armia również została umieszczona w podziemnych pomieszczeniach, których wysokość wynosiła ok. 3 m. Ich posadzki zostały wybrukowane cegłą, a konstrukcję dachu wykonano z drewna. Z biegiem czasu dach zawalił się, a figury zasypała ziemia. Powierzchnia, na której je odnaleziono ma 210 m długości na 60 m szerokości. Według wierzeń, Terakotowa Armia miała strzec cesarza i pomóc mu odzyskać władzę w życiu pozagrobowym.

During the funeral of Emperor in 210 BC the entire army was placed in underground spaces,on the amount of about 3 m underground. The floors were paved with bricks and roof structure made of wood. Over time, the roof collapsed and showered figures. The surface on which it is found 210 meters to 60 meters wide. According to the beliefs, Terracotta Army had to guard the Emperor and help him regain power in the afterlife.

 


Figury zostały przypadkowo znalezione przez trzech chłopów: Yang Xinman, Yang Peiman i Yang Peiyan podczas kopania studni w marcu 1974 roku. Od 1979 figury były stopniowo udostępniane zwiedzającym. Muzeum Terakotowej Armii Pierwszego Cesarza Qin w Xi’anie, składające się z trzech krypt o głębokości od 4 do 8 metrów, zostało otwarte w obecnym kształcie w roku 1994.

Figures were accidentally found by three peasants: Xinman Yang, and Yang Yang Peiyan Peiman while digging a well in the March 1974 year. Since 1979 figures were gradually made available to the public. Terracotta Army Museum of the First Qin Emperor in Xi'an, consisting of three crypts with a depth of 4 to 8 meters, was opened in its present form in 1994.

 


 


Każda figura posiada cechy indywidualne, każda twarz jest inna i przedstawia inne emocje, żołnierze przedstawieni są w różnych pozycjach. Nogi każdej z rzeźb są lite, natomiast korpus i głowa puste w środku, dzięki temu zachowują pion. Wśród figur żołnierzy znajdują się również postacie medyków i zwykłych cywili.

Each figure has the characteristics of an individual, every face is different and presents the other emotions, soldiers are depicted in different positions. The legs of each of the sculptures are solid, while the body and head are hollow, so it thus retain plummet. Among the figures of soldiers are also forms of medics and ordinary civilians.

 

Pierwotnie wszystkie figury były pomalowane. Kolory zachowały się do czasu odkrycia w 1974, jednak pod wpływem powietrza barwy zaczęły stopniowo zanikać. Z trzech sektorów, w których odnaleziono glinianą armię, największym jest ten opisywany numerem 1. Znajduje się w nim kompletny pułk piechoty, liczący 3210 żołnierzy, w tym 200 kuszników i łuczników. Wyposażeni zostali w różnego rodzaju broń (wykonaną z drewna i brązu) i 6 wozów bojowych, każdy zaprzężony w parę glinianych koni. Sektor 2 (odkryty w 1976 r.) zawiera oddział kawalerii i oddziały pomocnicze, natomiast w sektorze 3 (odnaleziony kilka tygodni po drugim) znajduje się prawdopodobnie dowództwo glinianej armii.

Originally, all the figures were painted. The colors were preserved until the discovery in 1974, but under the influence of the air began to gradually fade color. Of the three sectors in which was found a clay army, the largest being the featured number 1. There is a full regiment of infantry, numbering 3210 soldiers, including 200 crossbowmen and archers. Were equipped with different types of weapons (made of wood and bronze) and 6 combat vehicles, each drawn by a pair of clay horses. Sector 2 (discovered in 1976.) Contains the cavalry and auxiliary troops, while in sector 3 (found a few weeks after the second) is likely to command a clay army.Terakotowa Armia określana jest mianem ósmego cudu świata. Od 1987 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

The Terracotta Army is referred to as the eighth wonder of the world. Since 1987 he is on the UNESCO World Heritage List.

 

Pozdrawiam Was gorąco,     
Copyright © 2017 Happy life plan