11/23/2014

W krainie zlotego Smoka - Wielki Mur Chinski (The Great Wall of China)

Witajcie! Wielki Mur Chiński jest jednym z najznakomitszych i najbardziej morderczych dokonań budowlanych wszech czasów. Jego budowa została rozpoczęta po roku 220 p.n.e., jej pomysłodawcą był pierwszy władca zjednoczonych Chin - okrutny despota, założyciel dynastii Cin, Szy Huang-ti (Czeng).
Niektóre odcinki muru zostały zbudowane wcześniej przez mniejsze zwaśnione królestwa północnych Chin. Czeng powołał armię chłopów, żołnierzy, skazańców i więźniów politycznych, która przebudowała i połączyła odcinki w jednolity wał biegnący przez góry na północnej granicy. Mur chronił Chiny przed wojowniczymi koczownikami z równin mongolskich. Prawdopodobnie był również dowodem potęgi cesarza.

Hello! Great Wall of China is one of the finest construction achievements of all time. Its construction was started after the year 220 BC. The idea of this construction had Shih Huang-ti (Cheng), who was the first ruler of a united China - a cruel despot and the founder of the dynasty Cin. Some sections of the wall were built earlier by smaller warring kingdoms of northern China. Cheng called army of peasants, soldiers, convicts and political prisoners, who rebuilt and merged single sections running through the mountains on the northern border. Wall had to protect China against warlike nomads of the Mongolian. It was probably also a proof of the power of the emperor.


Za realizację projektu Czeng uczynił odpowiedzialnym swojego najlepszego generała. Mur wił się, wznosząc i opadając, wśród gór, pustkowi i moczarów. Zbudowano go na kamiennych fundamentach, z ziemi pokrytej cegłą. Sygnały dymne, a w nocy ogniska pozwalały z niesamowitą szybkością przesyłać informacje z wież strażniczych przez cały kraj.

For the project responsible was the best general of Cheng. Wall was rising up and falling down, among the mountaints. It was built on a stone and brick foundation. Smoke signals, and at night bonfires allowed to communicate across the country at incredible speed.


Szacuje się, że przy budowie Wielkiego Muru mozoliło się około 300 tysięcy ludzi. Już sama organizacja pracy i zaopatrzenie takiego tłumu robotników były zdumiewającym osiągnięciem. Jak głosi legenda, pewien czarownik powiedział Czengowi, że mur nie będzie trwały, jeśli nie zostanie w nim pogrzebany "wan", czyli 10 tysięcy ludzi. Cesarz znalazł człowieka o imieniu Wan, rozkazał zabić go i pogrzebać w murze. Jednak jest całkiem prawdopodobne, że tysiące ludzi zmarło podczas morderczej pracy przy murze. Wielki Mur został nazwany najdłuższym cmentarzem świata i ścianą płaczu.

It seems that the Great Wall was build by about 300 thousand people. Even the organization of work and the supply of such workers crowd were amazing achievement. As legend has it, a sorcerer said to Cheng that the wall can not be sustainable if it is not buried in it, "wan", which means - 10 thousand people. The Emperor found a man named Wan and ordered to kill him and bury in the wall. But it is quite probably that thousands of people died during this work. Great Wall has been called the longest cemetery in the world and the wall of crying.Spełniał on swoje zadanie, kiedy był obsadzony wojskiem. Z biegiem czasu zaniedbywano go jednak, potem opuszczono całkowicie, a następnie przebudowano kilka razy. Dynastia Suej zaczęła odbudowywać mur w 607 r. n.e. Podobno zmuszano do pracy ponad milion robotników. Mur przyjął ostateczny kształt za panowania dynastii Ming, po znacznej przebudowie w XV wieku. Niedawno niektóre odcinki muru zrekonstruowano dla turystów.

The Great Wall fulfilled his task when it was army on it. Over time, however wall was neglected and then rebuilt several times. Dynasty of Suej began to rebuild the wall in 607 AD (forced to work more than a million workers). Wall took his final shape during the time of Ming Dynasty, with the major rebuild in the fifteenth century. Recently, some sections of the wall was reconstructed for tourists.

                         

 

 

Mur był zarówno wygodną drogą, jak i przeszkodą. Na górze miał 5,5 m szerokości - wystarczająco, aby mogła po nim maszerować piechota po 10 żołnierzy w szeregu albo kawaleria po 5 koni w szeregu, ale w niektórych miejscach jest bardzo stromy. Ma przeciętnie około 9 m wysokości, a wieże strażnicze wznoszą się na 12 m. W dalszym ciągu też wywiera ogromne wrażenie. (info)

The Great Wall was also a convenient way and also an obstacle. At the top was 5.5 meters wide - enough to walk after 10 soldiers in series or cavalry after five horses in series, but in some areas is very steep. It has an average of about 9 meters high and guard towers rise up to 12 meters. It is still very impressed.


Pozdrawiam,

Copyright © 2017 Happy life plan