11/14/2014

A little bit of history - Beijing once more

Witajcie! Dzisiaj ponownie zwiedzamy Pekin, ale jeszcze zostajemy w tej starszej części miasta. Pekin liczy około 7,5 miliona mieszkańców, co przy mojej ok 800 tysięcznej miejscowości wydaje się niewyobrażalnie wielką ilością. Położony jest w północno – wschodniej części Chin na północnej części Niziny Chińskiej.Hello! Today we are visiting Beijing again,I'll show you the oldest part of the city. Beijing has about 7.5 million inhabitants, which seems to be a incredibly big amount comparing to my city which has about 800 thousand people. It is located in the north - eastern part of China's, on northern lowlands of China. Miasto jest podzielone na 10 dzielnic (ch’u) i 8 powiatów (hsien), czyli takich podmiejskich miejscowości. Chiny dzielą religie oraz systemy filozoficzne – taoizm, konfucjanizm i buddyzm – a przez to mieszkańców cechuje tolerancja dla innych kultur, ale także poszanowanie rodzimej tradycji. 

The city is divided into 10 districts (ch'u) and 8 counties (hsien), which are a suburban villages. China is divided by religions and philosophical systems - Taoism, Confucianism and Buddhism - and this population is known by a tolerance for other cultures, but also respecting national traditions.Historia tego miasta sięga I tysiąclecia p.n.e. Wówczas to Pekin był stolicą państwa Yan - jednego z wielu państewek istniejących na dzisiejszym terytorium Chin. W roku 221 p.n.e. doszło do zjednoczenia państwa a miasto weszło w skład Cesarstwa. Ji przez długi okres pozostawało stolicą północnej prowincji imperium chińskiego. Wielokrotnie burzone i odbudowywane często zmieniało swą nazwę.

 The history of Beijing dates back millennium BC - At that time, Beijing was the capital of the state of Yan - one of the many small states existing on the territory of today's China. In the year 221 BC country was united and the city became part of the Empire. Beijing was often destroyed and rebuilt and  often changed its name.


Podczas najazdu Mongołów na Chiny w latach 1205-15 Pekin został zdobyty i zniszczony. Zniszczone miasto odbudował wnuk Czyngis-Chana, Kubilaj, i nadał mu nazwę Dadu, czyli "Duża Stolica". Dzięki swej stołecznej roli miasto rozwijało się niezwykle szybko; przybywało budowli, ulic i murów obronnych. Pod koniec XIII w. rozpoczęto budowę Pałacu Cesarskiego. W tym czasie miasto odwiedził również Marco Polo.

During the Mongol invasion on China in the years 1205 to 1215 in Beijing was conquered and destroyed. Destroyed city rebuilt the grandson of Genghis Khan, Kublai Khan, and gave city the name of Dadu, or "Big Capital City". With its metropolitan role - the city was increasing extremely fast; there were coming new buildings, streets and ramparts.  At the end of the thirteenth century was built the Imperial Palace. At this time, the city also visited by the Marco Polo.

Władza Mongołów upadła ale cesarz Yongle, z dynastii Ming, przywrócił miastu rangę stolicy, nadając mu jednocześnie nazwę Beijing (Pekin). W czasach panowania dynastii Ming powstało wiele obiektów, które można podziwiać do dziś m.in. Świątynia Nieba i plac Tiananmen, zaś Wielki Mur Chiński uzyskał dzisiejszy kształt.

Yongle from the Ming Dynasty gave the city name "Beijing". During the reign of the Ming Dynasty, a number of objects that can be admired to this day among Temple of Heaven and Tiananmen Square and the Great Wall of China acquired its present form. 


Kres dynastii Ming nastąpił w 1644 r, nastąpiły dwie wojny opiumowe oraz Powstanie Tajpingów i Powstanie Bokserów. Osłabione Cesarstwo upadło ostatecznie w 1911 r.

The end of the Ming came in 1644, there were two Opium Wars and the Taiping Rebellion and the Boxer Uprising. Weakened Empire finally collapsed in 1911. 


     


Podczas wojny domowej 1.X.1949 komuniści pod wodzą Mao Tse-tunga proklamowali na placu Tiananmen powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. (info)

During the civil war the Communists under the leadership of 1.X.1949 Mao Tse-tung proclaimed The Republic of China, it was on the Tiananmen Square.Pozdrawiam,
Copyright © 2017 Happy life plan